Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Κλείνουν οι Νομαρχίες στις 29 Απριλίου


Συνεδρίασε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 11.30 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ και αποφάσισε ομόφωνα τη διενέργεια κινητοποιήσεων στις 29 Απριλίου όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ελλάδος, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα, για τα οποία στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα επιλύσει.

Τα κυριότερα από τα βασικά αιτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις είναι:

* Η ψήφιση του Κώδικα των Ν.Α.
* Η μεταφορά των μαθητών
* Η συντήρηση του οδικού δικτύου
* Η στελέχωση των Ν.Α.

Καθορίστηκε στις 29 Απριλίου να κλείσουν οι Νομαρχίες και να πραγματοποιηθεί πορεία στη Βουλή με επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του κοινοβουλίου και στους αρχηγούς των κομμάτων. Εν συνεχεία θα γίνει πορεία στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας.
κλειστή θα είναι και η νομαρχία Κυκλάδων.αναλυτικά η προειδοποιητική επιστολή που έστειλε η Κομισιόν

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, αποφάσισε να στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας πληροφορίες για τα μέτρα, που έλαβε η χώρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 23ης Οκτωβρίου 2008, στο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών.
Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις, που έχει βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, έχοντας αρνηθεί να αναγνωρίσει τα διπλώματα, και ειδικότερα των μηχανικών, που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης.
Η Ελλάδα παραβίασε, επίσης, τις υποχρεώσεις της βάσει της ιδίας οδηγίας, επιβάλλοντας αντισταθμιστικά μέτρα σε περισσότερες περιπτώσεις από τις επιτρεπόμενες, και εξετάζοντας το επίπεδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, που χορήγησε το δίπλωμα.
Τέλος, η Ελλάδα παραβίασε τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ μη επιτρέποντας στον δημόσιο τομέα τη μετάταξη σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας ατόμων που διορίστηκαν με βαθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν διοριστεί αν τα διπλώματα τους είχαν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.
Σημειώνεται ότι στο μεταξύ η οδηγία 89/48/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2007 και εδραιώνει το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση αυτού του θέματος, βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ την οποία και διαδέχεται.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 23 Οκτωβρίου 2008, αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγούν διπλώματα ευρωπαϊκά ιδρύματα που συνεργάζονται με ελληνικά κολλέγια αλλά ο έλεγχος αυτών των προϋποθέσεων ανήκει στο κράτος προέλευσης των πτυχίων.
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Εσωτερικού, δεν δικαιούται να ελέγχει εάν το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο έγιναν οι σπουδές, ανήκει ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί να ελέγξει μόνον την αυθεντικότητα των τίτλων που προσκομίζει ο πτυχιούχος.
Το ελληνικό κράτος είχε στη διάθεσή του περίπου 6 μήνες ώστε να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση, κατά την πάγια τακτική που ισχύει για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Η προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η οποία έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη, σε ορισμένα σημεία, με την κοινοτική οδηγία- έπειτα από καταγγελίες 37 ιδιωτών.
Στην προσφυγή της η Επιτροπή είχε προσάψει στην Ελλάδα, ότι αρνείται συστηματικά την αναγνώριση των διπλωμάτων τα οποία έχουν απονεμηθεί κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο «συμφωνιών επικυρώσεως» (γνωστών και ως «συμφωνιών δικαιοχρήσεως»), βάσει των οποίων σπουδές που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα επικυρώνονται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η οποία, βάσει προγενέστερης συμφωνίας των δύο ιδρυμάτων, χορηγεί το δίπλωμα στους σπουδαστές που παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα σπουδών.